Loading...

Monday, November 06, 2006

استدلال نیچه

میل نهانی ازاد فکران فرانسه از ولتر تا اوگوست کنت وصول به کمال مسیحیت نبود ، بلکه این بود که به اندازه امکان پا از ان هم فراتر نهد . کنت که اصل زندگی برای دیگران را تبلیخ میکرد ، در مسیحیت کاسه داغ تر از اش شده بود . شوپنهاور در المان و جان استوارت میل در انگلستان ، نظرییه عواطف و شفقت ، و مفید بودن برای دیگران را اصل عمل قرار دادند . فرق مختلف سوسیالیسم همه بدون توجه بر روی این اصل مشترک استوار است .

به نقل قول از فاگه در کتاب : در حال مطالعه نیچه .

The Beauty of Mathemagic

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

Brilliant, isn’t it?
And finally, take a look at this symmetry:

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111=123456789 87654321

Writer : http://www.nonstopmasti.be/?p=76

Saturday, October 14, 2006

... سپاس و ستايش دانشگاه آزاد را

سپاس و ستايش دانشگاه آزاد را ، كه تركش موجب بي مدركي است و به كلاس اندرش مزيد در به دري ، هر ترمي كه آغاز مي شود موجب پرداخت زر است و چون به پايان رسد مايه ضرر ، پس در هر سالي دو ترم موجودو بر هر ترمي شهريه اي واجب ...... از جيب و جان كه بر آيد ...... كز عهده خرجش به در آيد .

Wednesday, September 27, 2006

Dog Food

اگر میتونستم ، این کاسه مغز سرم رو ورمیداشتم و اون تیکه ی خاکستری رنگ در هم گره خورده رو ورمیداشتم و مینداختم جلوی سگ تا حداقل شاید اون یک فیضی از این ببره ؛ ما که نبردیم ! 

Wednesday, August 09, 2006

Don't Cry For Me Argentina

To download this music click here.

Wednesday, July 19, 2006

Forough Farokhzad

چگونه میشود به ان کسی که میرود اینسان ،
صبور ،
سنگین ،
سرگردان ،
چگونه میشود به مرد گفت که او زنده نیست ، او هیچ وقت زنده نبوده است .

...

در کوچه باد می اید
این ابتدای ویرانیست
ان روز هم که دست های تو ویران شد باد می امد
ستاره های عزیز
ای ستاره های مقوای عزیز
وقتی در اسمان دروغ وزیدن میگیرد
دگر چگونه میشود به سوره های رسولان سر شکسته پناه اورد ؟

ما مثل مرده های هزاران هزار ساله به هم میرسیم
و انگاه خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد

...

میان پنجره و دیدن همیشه فاصله ایست
چرا نگاه نکردم ؟
مانند ان زمان که مردی از کنار درختان خیس گذر میکرد .

Complete Version : Download ( To Download : Right Click , Save As ... , Size : 158 Kb , Format : djvu )